Tìm hiểu pháp luật

Đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha mẹ

10:21 13/03/2016
Hỏi: Bạn của tôi mới sinh một bé gái, tuy nhiên cô ấy không muốn tiết lộ ai là cha đứa bé. Xin hỏi quý báo, việc đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha mẹ và thời hạn khai sinh được pháp luật quy định như thế nào? (Hoàng Thị Ngọc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên)


Trả lời: Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15- 11- 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch, việc đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ như sau:

1. UBND cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

2. Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong sổ hộ tịch và giấy khai sinh của trẻ để trống.

3. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh, người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì UBND kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này. 

4. Trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ mà khi đăng ký khai sinh, cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều này; phần khai về mẹ trong sổ hộ tịch và giấy khai sinh của trẻ em để trống.

5. Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ không thuộc diện bị bỏ rơi, chưa xác định được cha và mẹ được thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều 14 của Nghị định này; trong Sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ chưa xác định được cha, mẹ”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch 2014, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Luật sư Cao Đắc Nhật (Công ty Luật Số 5 – Quốc gia)
.
.