Thừa Thiên - Huế tiếp tục bảo tồn, trùng tu 16 công trình di tích

08:40 27/08/2019
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục bảo tồn, trùng tu 16 công trình di tích, với tổng nguồn vốn bố trí 100 tỷ đồng (cho cả năm 2019); trong đó, vốn đã giải ngân là hơn 24,6 tỷ đồng.

Hầu hết các công trình đang được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đầu tư, bảo tồn theo kế hoạch, phù hợp với Luật Di sản văn hóa và các hiến chương, công ước quốc tế về bảo tồn, tu bổ di tích. 

Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, nhờ tích cực đầu tư, đến nay, đã có hơn 170 công trình thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế được bảo tồn, trùng tu và tu bổ. 

Các công trình đã được bảo tồn, tu bổ đã góp phần khép lại không gian hoang phế, đổ nát ở Kinh thành, Hoàng thành, các đàn, miếu và một số lăng vua triều Nguyễn, tiêu biểu là các di tích: Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Hiển Lâm các, cụm di tích Thế Miếu, Duyệt Thị Đường, cung Trường Sanh, điện Long An, tổng thể đàn Nam Giao, lăng Gia Long, chùa Thiên Mụ, cung An Định, 10 cổng Kinh thành Huế…


Quốc Việt