Theo ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế mức giá điều chỉnh tăng bình quân như sau: giá khám bệnh, ngày giường tăng bình quân 4,4%, giá các dịch vụ kỹ thuật tăng 1,1%.

Theo ông Liên, Thông tư không ảnh hưởng đến người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng chính sách thuộc diện được Ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác mua BHYT…, khi đi KCB được BHYT thanh toán 100%. 

Tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở từ 20/8

Đối với người cận nghèo có tỷ lệ đồng chi trả là 5% mức tác động không đáng kể (tăng thêm 5% của 4,4% đối với ngày giường là 0,22%, tăng thêm 5% của 1,1% đối với các dịch vụ khác là 0,05%). Với người có thẻ BHYT phải đồng chi trả 20% chi phí KCB, BHYT có bị ảnh hưởng, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không nhiều (tăng thêm 20% của 4,4% ngày giường là 0,88%, tăng thêm 5% của 1,1% đối với các dịch vụ khác là 0,2%).

Ông Liên cũng cho biết, với người tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên đi KCB đúng tuyến, khi số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì chỉ phải thanh toán tối đa 6 tháng lương cơ sở thì việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế teo mức 1.490.000đ tạo điều kiện ho các trường hợp này được thanh toán chi phí KCB BHYT hơn khi thực hiện mức giá theo Thông tư 39 (từ 8.340.000đ lên 8.940.000đ).


Trần Hằng