Theo đó, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, đảm bảo cải cách hành chính, thực hiện giao dịch điện tử, liên thông, tập trung dữ liệu phục vụ việc quản lý, chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân, DN.

Việc liên thông dữ liệu của BHXH Việt Nam cũng góp phần ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; xây dựng và hoàn thiện Bộ công cụ tập trung dữ liệu ngành BHXH đảm bảo phù hợp các yêu cầu nghiệp vụ của Ngành.

BHXH các tỉnh, thành phố phải đồng bộ, liên thông, tập trung trong lĩnh vực thu, sổ thẻ, giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tổ chức các giải pháp để triển khai có hiệu quả Bộ công cụ tập trung dữ liệu, đảm bảo tính hiệu quả và bảo mật thông tin, đảm bảo vận hành liên tục, thông suốt nhằm phục vụ ngành BHXH, tổ chức và cá nhân liên quan...

Trong quá trình triển khai, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố phải kịp thời phản ánh vướng mắc về Tổ triển khai để giải quyết và kịp thời đề xuất Tổng Giám đốc các vấn đề vượt quá thẩm quyền...

Anh Hiếu