12 sản phẩm thực phẩm bị thu hồi do vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm,  gồm 5 sản phẩm thực phẩm của Công ty CP thực phẩm Light Food (Công ty Light Food) đã vi phạm khi sản xuất, lưu hành trước khi công bố; nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố, cụ thể gồm: TPBS Biolac pedia, TPBS Biolac IQ- Grow, TPBS Biolac infant, TPBS Biolac mama và TPBS Biolac gold.

Một trong các loại sản phẩm bị thu hồi 

Thanh tra Bộ Y tế cũng nêu rõ với những lô sản phẩm được sản xuất trước khi công bố thì sau khi thu hồi sản phẩm, vẫn không được tiếp tục lưu hành.  Đối với những lô sản phẩm được sản xuất sau khi công bố, công ty tiến hành thu hồi và khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo có nhãn phù hợp với nhãn công bố, được tiếp tục lưu hành sau khi được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng văn bản và đáp ứng các quy định khác về bảo đảm ATTP.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Y tế còn thu hồi  sản phẩm TPBS Biolac bone của Công ty Light Food do sản xuất, lưu hành trước khi công bố.

6 sản phẩm vi phạm do nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố cũng bị thu hồi là TPBS Hyperfood Grow- IQ, TPBS Hyperfood pedia gold, TPBS Hyperfood Colostrum, TPBS Kwon Plus Pedia Sure, TPBS Kwon Plus Grow- IQ và TPBS Kwon Plus Baby.  

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Công ty Light Food  phải thu hồi sản phẩm và khắc phục nội dung ghi nhãn phù hợp với nhãn công bố, chỉ được tiếp tục lưu hành sau khi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng văn bản và đáp ứng các quy định khác về an toàn thực phẩm.

Cùng trong ngày, Thanhtra Bộ Y tế ra quyết định thu hồi 23 sản phẩm thực phẩm của Công ty CP công nghiệp thực phẩm Vinanusoy (Công ty Vinanusoy) do vi phạm về công bố và ghi nhãn sản phẩm. Trong đó có 6 sản phẩm vi phạm do sản xuất, lưu hành nhưng không công bố sản phẩm, 2 sản phẩm sản  xuất, lưu hành trước khi công bố; nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố. Thu hồi 15 sản phẩm thực phẩm của Công ty Vinanusoy do nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố.

Thời hạn thu hồi sản phẩm vi phạm về công bố sản phẩm là 10 ngày; đối với các sản phẩm vi phạm về ghi nhãn là 30.


Thanh Hằng