Công văn nêu: Theo đề nghị của Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng tại Công văn số 1317a/CV- TTYT ngày 01/12/2020 về việc xin phép cho viên chức đơn vị đi tham quan du lịch, Sở Y tế chấp thuận cho Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng tổ chức tham quan, du lịch nhưng phải đảm bảo sắp xếp, cân đối số lượng viên chức, tại cơ quan, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, hoạt động bình thường; các viên chức tham gia chuyến tham quan du lịch phải có đơn xin nghỉ phép năm và được thủ trưởng phê duyệt.

Sở Y tế cũng yêu cầu lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch COVID-19, hoãn các chuyến đi nếu phát hiện ca nghi nhiễm, ca nhiễm cộng đồng tại Đà Lạt.


Nhân Sơn