Trong dịp này, các đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1/4 đến 30/4, cao điểm là ngày 7/4, trong đó chú trọng cung cấp những thông tin cơ bản về máu và hiến máu tình nguyện, lợi ích của việc hiến máu, hiến máu có sự hướng dẫn của thầy thuốc không có hại cho sức khỏe.

Các địa phương duy trì, phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện thông qua việc tuyên truyền, vận động, thành lập các "câu lạc bộ hiến máu dự bị", "câu lạc bộ 25", "câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm", "câu lạc bộ gia đình hiến máu", "câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện"... Tổ chức mít tinh, tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ... nhằm động viên, khuyến khích, tôn vinh các tập thể, cá nhân và gia đình có nhiều thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.

Hải Châu