Chương trình hợp tác y tế này sẽ kéo dài đến tháng 12-2019. Theo đó, Bộ Y tế và WHO sẽ phối hợp để tăng cường năng lực của hệ thống y tế nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và bình đẳng đối với tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương; đáp ứng gánh nặng của các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm và các mối đe dọa sức khoẻ cộng đồng khác; cung cấp dịch vụ có chất lượng ở tuyến y tế cơ sở; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính y tế; tăng cường các quy định về dược phẩm, vaccine và các sản phẩm y tế để đảm bảo tiếp cận tốt hơn với các loại thuốc thiết yếu và công nghệ y tế.

Nội dung mở rộng bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân là một trong những lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm trong chương trình nghị sự của Chính phủ nhằm giải quyết các vấn đề y tế hiện nay ở Việt Nam. Chương trình hợp tác y tế sẽ hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật cho phía Việt Nam nhằm giải quyết những thách thức trong quá trình thực hiện.

Thanh Hằng