Theo đó, để thực hiện tốt kế hoạch năm 2018, các bộ, ngành và BHXH Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ làm tốt các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2018 của Chính phủ.

Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp câu hỏi của PV về đấu thầu thuốc tập trung quốc gia.

Cụ thể, BHXH Việt Nam chủ động phối hợp với Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan làm tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH; thanh tra, xử lý nghiêm tình trạng nợ đọng, trốn đóng, gian lận, trục lợi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và các bộ, ngành Trung ương trong việc tổ chức thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tiếp tục tổ chức đấu thầu thuốc tập trung để giảm giá thuốc, kể cả đối với biệt dược gốc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

BHXH Việt Nam phối hợp với các Bộ: Y tế, Tài chính, Quốc phòng, Công an nghiên cứu, đề xuất việc đấu thầu thuốc tập trung đối với thuốc do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sử dụng trong khám chữa bệnh BHYT để bảo đảm công khai, minh bạch; nghiên cứu, đề xuất việc đấu thầu tập trung đối với vật tư, thiết bị y tế trong năm 2018…

Anh Hiếu