BHXHVN đề nghị Bộ Y tế tạm thời thống nhất tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc năm 2018 như sau: Đối với các bệnh viện (BV) tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế, các BV trực thuộc Bộ Quốc phòng (BV Trung ương quân đội 108, BV Quân Y 103, Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, BV Quân y 175, BV Y học cổ truyền quân đội), các BV trực thuộc Bộ Công an (BV 198, BV 30/4) và các cơ sở khám chữa bệnh tương đương: tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc tối đa bằng 30% tổng chi phí thuốc.

Các BV tuyến Trung ương có tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc thực tế trong năm 2016 lớn hơn 30%, điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc không quá 30% tổng chi phí thuốc, các BV có tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc nhỏ hơn 30% tổng chi phí thuốc, giữ nguyên tỷ lệ sử dụng như năm 2016.

Các BV đều bị hạn chế sử dụng biệt dược gốc từ 2018

Đối với BV hạng 1 trực thuộc Sở Y  tế các  tỉnh, thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh tương đương, tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc không quá 25% so với tổng chi phí thuốc.

Các BV có  tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc thực tế trong năm 2016 lớn hơn 25%, điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc không quá 25% tổng chi phí thuốc, các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc nhỏ hơn 25% tổng chi phí thuốc, giữ nguyên tỷ lệ sử dụng như năm 2016.

BV hạng 2 trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành và các cơ sở khám chữa bệnh tương đương, tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc không quá 15% so với tổng chi phí thuốc. Các BV có tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc trong năm 2016 lớn hơn 15%, điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc không quá 15% tổng chi phí thuốc, các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc nhỏ hơn 15% tổng chi phí thuốc, giữ nguyên tỷ lệ sử dụng như năm 2016.

BV hạng 3 trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành và các cơ sở khám chữa bệnh tương đương, tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc không quá 4% so với tổng chi phí thuốc. Các BV có tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc thực tế trong năm 2016 lớn hơn 4%, điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc không quá 4% tổng chi phí thuốc, các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc nhỏ hơn 4% tổng chi thuốc, giữ nguyên tỷ lệ sử dụng như năm 2016.

Không sử dụng biệt dược gốc tại các cơ sở khám chữa bệnh hạng 4, trạm y tế xã, các cơ sở khám chữa bệnh không phân hạng.

Đề nghị Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh về việc sử dụng biệt dược gốc không vượt quá tỷ lệ đã thống nhất, đồng thời chỉ đạo việc kê đơn thay thế thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bản quyền bằng các thuốc Generic Nhóm 1 có nhiều số đăng ký đáp ứng yêu cầu điều trị tại các cơ sở y tế.Thanh Hằng