Trong quý I-2015, có 2 mặt hàng thuốc nhập khẩu và 83 mặt hàng thuốc trong nước kê khai lại giá (tăng giá), chiếm khoảng 0,34% trong tổng số 25.000 mặt hàng thuốc hiện đang lưu hành trên thị trường. Quý II-2015, dự báo giá thuốc sản xuất trong nước nhìn chung ổn định. Giá một số mặt hàng thuốc nhập khẩu có thể biến động phụ thuộc vào giá nhập khẩu và tỷ giá ngoại tệ.

H.A.