Kawashima-bayashi là một đoàn nghệ thuật truyền thống được lập nên từ thế kỷ thứ 18 cho đến nay đã hơn 200 năm. Năm 1980, đoàn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thành phố. 

Nhân dịp đến Hà Nội, Đoàn nghệ thuật Kawashima-bayashi mang đến một chương trình mang đầy bản sắc văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Chương trình được biểu diễn miễn phí. 

CV