Đại hội đã ghi nhận ý kiến góp ý của các nhạc sĩ về công tác Hội; việc sửa đổi điều lệ và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa 9 (nhiệm kỳ 2015 – 2020) dự kiến sẽ tổ chức tại Hà Nội vào tháng 6/2015.

Đại hội cũng tổng kết hoạt động nhiệm kỳ khóa 8 với những thành tích đã đạt được trong hoạt động sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình, giáo dục đào tạo, đối ngoại, tổ chức xây dựng Hội..., đồng thời đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới. Các nhạc sĩ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, đánh giá các mặt tồn tại cần giải quyết rốt ráo của Hội…

Q.Nga