PGS-TS Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Hội đồng LLPBVHNT TW trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2008, triển khai nhiệm vụ năm 2009 nêu rõ: Năm 2008, mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng Hội đồng LLPBVHNT TW đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển văn học - nghệ thuật của đất nước.

Với phương châm hoạt động  "Chân thành, cầu thị, thật sự dân chủ, nghiêm túc, khoa học và thiết thực", Hội đồng LLPBVHNT TW đã trở thành một địa chỉ tin cậy, một mái nhà chung, nơi trao đổi, thảo luận cởi mở, thẳng thắn, đầy trách nhiệm mọi vấn đề liên quan đến lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Hội đồng đã tập trung bám sát thực tiễn hoạt động văn học, nghệ thuật, đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, lệch lạc. Kịp thời đánh giá, biểu dương các mặt tích cực, thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện tiêu cực, đề ra những giải pháp phù hợp, đúng đắn trong công tác chỉ đạo, quản lý.

Đồng thời tham mưu giúp Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết "Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới"; phối hợp với Trung tâm viết văn Nguyễn Du tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cho các nhà lý luận, phê bình văn học trẻ, tổ chức thành công hội thảo khoa học "Văn học nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập"...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội đồng LLPBVHNT TW đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo: Năm 2009, Hội đồng LLPBVHNT TW cần phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng những thời cơ mới để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác; kiên trì thực hiện phương châm hoạt động đã đề ra.

Cần chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, phát huy nhiều hơn nữa trí tuệ của mỗi thành viên trong Hội đồng; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, đoàn thể, địa phương, làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình.

Từ đó, làm tốt công tác "tư vấn" cho Đảng, Nhà nước về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, đánh giá tình hình sáng tác, lý luận, phê bình"; tiến hành đề xuất các nội dung mới, hoàn thiện đường lối văn học, nghệ thuật của Đảng, cơ sở lý luận của nền văn nghệ Việt Nam trong thời kỳ mới; đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, lệch lạc, góp phần hình thành đời sống văn nghệ phong phú, lành mạnh

Việt Hưng