Sáng 11/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật đã họp báo, công bố ra mắt 5 tập Văn kiện Đảng toàn tập (từ tập 55 đến tập 59).

Dự buổi họp báo có GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương vv…

Văn kiện Đảng toàn tập từ tập 55 đến tập 59 có số lượng tài liệu phong phú, đa dạng.

Theo đồng chí Hoàng Phong Hà, Quyền Giám đốc - Tổng biên tập NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật: 5 tập Văn kiện Đảng phản ánh khá toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong những năm 1996 - 2000: Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tình hình đất nước ta đã có nhiều chuyển biến quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Thông qua nội dung 5 tập sách có thể thấy rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu trong thời kỳ này.

Văn kiện Đảng toàn tập từ tập 55 đến tập 59 có số lượng tài liệu phong phú, đa dạng. Qua quá trình xác minh, chọn lọc của các nhóm xây dựng bản thảo, Hội đồng và Ban Chỉ đạo đã lựa chọn 442 tài liệu đưa vào xuất bản trong 5 tập, tương ứng với 3.152 trang in, trong đó phần văn kiện chính gồm 416 tài liệu và phần phụ lục gồm 26 tài liệu.

Họp báo ra mắt 5 tập Văn kiện Đảng toàn tập.

Thành phần tài liệu trong các tập bao gồm: Tài liệu của các Đại hội đại biểu toàn quốc, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các tài liệu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; những bài nói, bài viết quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư. Trong 5 tập văn kiện xuất bản lần này, chiếm số lượng nhiều nhất (trên 50%) là loại văn bản thông báo ý kiến kết luận của Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị.

Đồng chí Hoàng Phong Hà cho biết thêm: Trong số 442 tài liệu của 5 tập Văn kiện đảng, có 145 tài liệu đóng dấu chỉ mức độ mật, đều là các tài liệu mật trong một thời điểm nhất định và có giá trị cho công tác nghiên cứu. Số tài liệu này đã được Hội đồng Giải mật Trung ương tiến hành giải mật chặt chẽ.

Dạ Miên