Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến về Luật Giám định tư pháp và các văn bản liên quan; các quy định của pháp luật về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; thực tiễn giám định di vật, cổ vật hiện nay.

Đồng thời, các đại biểu cũng đã được phổ biến kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm về giám định di vật, cổ vật, thực tiễn hoạt động giám định; giải đáp những thắc mắc xung quanh việc áp dụng các quy định của pháp luật trong thực hiện giám định về di vật, cổ vật.

Hội nghị cũng phổ biết kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm về giám định quyền tác giả, quyền liên quan và thực tiễn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

K.H.