Nội dung của cuốn sách thể hiện lại tiến trình lịch sử cuộc chiến đấu anh dũng của lực lượng tù chính trị câu lưu tại nhà tù Côn Đảo. Cuốn sách chú trọng đi sâu vào các chuyên đề lớn của cuộc chiến đấu, như: xây dựng tổ chức Đảng lãnh đạo trong tù, nhiệm vụ chính trị chủ yếu đấu tranh bảo vệ khí tiết; công tác chính trị - tư tưởng; công tác binh chính vận (công tác tranh thủ) phân hóa hàng ngũ địch; cuối cùng rút ra được những nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc chiến đấu.

Tác giả Đỗ Hằng, chủ biên cuốn sách cho biết: "Những ghi chép được thể hiện trong cuốn sách nhằm để ghi dấu ấn một thời quá khứ hào hùng, cũng như những gì còn bổ ích cho đời sau"

K.H.