Katê - một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào Chăm.

Mở đầu là phần lễ mở cửa tháp, tắm tượng thần, mặc y phục rồi đến lễ chính, đồng bào Chăm còn tổ chức lễ Katê tại nhà làng và Katê của dòng tộc. Phần hội là các chương trình văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao như: chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, giao lưu bóng đá, bóng chuyền, trình diễn các trò chơi dân gian…để giới thiệu cho du khách tìm hiểu những nét văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Chăm.

Katê là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận từ bao đời nay và được tổ chức mỗi năm một lần, thể hiện lòng thành kính các vị thần: Pô Klong Garai, Pô Pôme và dâng lễ cúng tổ tiên, bày tỏ ước vọng quốc thái dân an, mưa thuận nắng hòa, mùa vụ bội thu, gia đình an lành hạnh phúc. Việc tổ chức lễ hội Katê góp phần tôn vinh giá trị văn hóa - lịch sử của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận

Hữu Toàn