Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các nhà xuất bản Nhật Bản và các nhà xuất bản, công ty sách Việt Nam trao đổi mua bán bản quyền xuất bản phẩm thực hiện 2 bản.

Hiện tại, Văn phòng phía Nam của Hội Xuất bản Việt Nam đang tổ chức tiếp nhận đăng ký của các đơn vị trong nước. Hồ sơ bằng tiếng Việt, tiếng Anh, gửi về văn phòng của Hội trước ngày 30-3.
N.H