Năm 2013, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc xác định tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể, thiết thực, tổ chức phát động và tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nâng cao đạo đức người làm báo; bám sát thực tiễn cuộc sống.

Trong hoạt động của Hội Nhà báo các tỉnh cần gắn các mục tiêu cụ thể vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan báo chí: tổ chức tọa đàm, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, tổ chức tốt giải báo chí, Hội Báo xuân Quý Tỵ 2013

Quỳnh Anh