Nằm trong chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề khuyết tật, “Một thế giới cho tất cả” đã được tổ chức tại 9 trường đại học và nhà văn hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong các năm 2012, 2013 và 2014.

Có khá nhiều hoạt động được tổ chức trong chương trình: các hoạt động trò chơi mô phỏng trải nghiệm khó khăn của người khuyết tật, người khuyết tật giao lưu chia sẻ khó khăn của mình, cùng các đại biểu thảo luận, chia sẻ về các ý tưởng cải thiện môi trường tốt hơn cho người khuyết tật nói riêng, cho tất cả mọi người trong cộng đồng nói chung.

N.H.