Hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội, ngày hội. Không truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia, thành phố khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho việc tổ chức lễ hội, ngày hội.

Các địa phương tăng cường quản lý việc đặt tiền lễ, nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ hưởng chi phí chênh lệch, đặc biệt là trong khuôn viên di tích và lễ hội.

TP cũng chỉ đạo lãnh đạo các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công; cán bộ, công chức, viên chức không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ.

N.Y.