Tại Đại hội, Nhà văn Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam biểu dương các hoạt động văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận đạt được trong thời qua; đề nghị Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh xây dựng cơ sở hội, sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách hỗ trợ sáng tác của Trung ương. Các hội viên tiếp tục nỗ lực sáng tác tạo nhiều tác phẩm, phản ảnh tính chân thật khách quan, thể hiện vị trí vai trò của người nghệ sĩ Việt Nam; chú trọng sáng tác các tác phẩm có chủ đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

H.K.