GS.TS. Hoàng Hữu Nghĩa, Ủy viên TƯ Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham dự cùng đại diện một số cơ quan, ban, ngành.

45 ấn phẩm đươc giới thiệu trong dịp này gồm những công trình khoa học có giá trị đặc sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Bí quyết thành công của Hồ Chí Minh", "Hồ Chí Minh - vĩ đại một con người", "Nhân cách Hồ Chí Minh", "Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và CNXH" vv…

Các cuốn sách sẽ cung cấp cho độc giả những tư liệu tham khảo có giá trị trong tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các ấn phẩm này có nhiều nét mới, sẽ giúp cho bạn đọc nhận thức sâu sắc hơn về di sản tinh thần vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hôm nay và mai sau. Đây cũng là những tài liệu tham khảo có giá trị thiết thực phục vụ triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2010

T.H.