Đây được coi như cuộc tổng kiểm kê, phô diễn sự giàu có bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, và là một nỗ lực của Chính phủ, Nhà nước, cũng như 54 dân tộc anh em, nhằm khơi dậy truyền thống để qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Các nhà tổ chức hy vọng chương trình mang đến nhiều ngạc nhiên cho cả giới nghiên cứu và công chúng, bởi có những trang phục gần như thất truyền đã được phục dựng lại. Thêm vào đó, còn có cả những trang phục lần đầu tiên được trình diễn rộng rãi.

Cho tới thời điểm này, các địa phương vẫn đang gấp rút chuẩn bị, rà soát và tìm lại những trang phục truyền thống của mỗi dân tộc, kể cả hoàn tất quá trình phục dựng lại các trang phục của một số dân tộc theo thời gian đã bị thất truyền

N.H.S.