Đặc biệt, tại Argentina, tờ nhật báo tổng hợp Mỹ Latinh số ra ngày 23/4 còn có bài viết ca ngợi chiến thắng 30-4 của dân tộc Việt Nam với tiêu đề “40 năm nhân dân Việt Nam anh hùng đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược” tại chuyên mục Quốc tế. Bài báo nhấn mạnh: "Ngày 30/4/1975, Sài Gòn đã được giải phóng và đây là cột mốc đánh dấu thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam sau bao năm chiến đấu hy sinh gian khổ, thống nhất đất nước”.

Theo tác giả bài viết, chiến dịch Tây Nguyên từ 4/3/1975 đến 3/4/1975 mở màn cho cuộc tổng tấn công và đánh dấu sự sụp đổ với "hiệu ứng domino" của quân đội Mỹ. Cùng với bài viết, tờ báo cũng đăng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bức hình xe tăng Quân đội Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập giải phóng hoàn toàn miền Nam.

H.Chi