Chủ sở hữu Bảo tàng là Công ty TNHH Di sản Văn hóa Việt Nam, do bà Nguyễn Thị Thu Hòa làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: sưu tầm, bảo quản, trưng bày và giới thiệu về hiện vật gốm sứ của Việt Nam.

Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội hoạt động theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội chịu sự quản lý của Nhà nước và của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội và chính quyền địa phương nơi đăng ký trụ sở hoạt động.

C.L.