Các hiện vật cổ vật quý hiếm gồm nhiều thể loại và chất liệu khác nhau, có niên đại thuộc các nền văn hóa: Chămpa, Sa Huỳnh, Óc Eo và văn hóa các thời Lý, Trần, Lê và Nguyễn. Bảo tàng Bình Thuận sẽ lưu giữ các cổ vật, hiện vật quý hiếm này, thường xuyên tổ chức triển lãm các sưu tập hiện vật, cổ vật trong và ngoài tỉnh để tạo thêm nhiều sản phẩm văn hóa, du lịch hấp dẫn.

Các hiện vật, cổ vật do nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn (phải) trao  tặng.
Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn trao cổ vật tượng trung cho lãnh đạo Bảo tàng Bình Thuận.
Châu Hoàng