Theo đó, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2019 làm Chủ tịch Hội đồng. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Lịch sử - Khảo cổ - Dân tộc học làm Phó chủ tịch Hội đồng.

Theo Quyết định 1569/QĐ-TTg ngày 19.8.2010 của Thủ tướng phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Hội đồng này là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề quan trọng liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Thủ tướng về các vấn đề như phương hướng, chiến lược, các chính sách lớn về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; công nhận bảo vật quốc gia; thành lập bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành; đề nghị UNESCO đưa di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu và di tích tiêu biểu của Việt Nam vào danh mục di sản văn hóa thế giới;... Bên cạnh đó, Hội đồng còn có nhiệm vụ thẩm định đối với hồ sơ về di sản văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng.

Hải Châu