Nhiều nội dung quan trọng đã được Hội đồng triển khai có hiệu quả trong thời gian qua: phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn "Văn học, nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập - những vấn đề lý luận và thực tiễn"; tổ chức thành công lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật lần thứ nhất tại Quảng Ninh; xây dựng đề án "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội"...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đề xuất nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho Hội thảo khoa học toàn quốc về "Tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học nghệ thuật Việt Nam hiện nay" được tổ chức vào 8/2009 tại Hội An. Hội đồng đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo dõi các lĩnh vực cơ bản: sáng tác; lý luận văn nghệ; phê bình văn nghệ (báo, tạp chí, sách, mạng Internet...); công bố, biểu diễn, trình chiếu, quảng bá... tác phẩm văn nghệ; công tác quản lý nhà nước, chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương nhấn mạnh những nội dung Hội đồng cần tập trung làm tốt trong thời gian tới: Tổ chức Hội thảo "Tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học nghệ thuật Việt Nam hiện nay"; tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận phê bình văn học nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyên, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Nam Bộ; mở lớp dành cho các hội, ban, ngành của Trung ương; triển khai các đề án do Ban Bí thư giao và đề tài khoa học độc lập của Hội đồng; chuẩn bị ra mắt Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Cũng trong kỳ họp này, Hội đồng đã công bố Quyết định số 232-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc bổ sung nhân sự Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ Đại hội X, gồm 10 người, trong đó có Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước, Tổng Biên tập Báo CAND

PV