Báo cáo của Hội VHNTCDTTS Việt Nam khóa IV (2007-2014) cho thấy: Nhiệm kỳ qua, nhiều hội viên đã có nhiều sáng tác mới, giới thiệu nét đẹp văn hóa của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hội đã xác định lấy công tác bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ là nhiệm vụ hàng đầu...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Là một phần không thể tách rời trong nền văn học nghệ thuật chung của đất nước, sự phát triển của VHNTCDTTS minh chứng cho sức sống, tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị: “Trong thời gian tới, cần chăm lo hơn nữa cho công tác phát hiện, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số để từ đó hình thành những giá trị văn học nghệ thuật mới. Văn nghệ sĩ và những người hoạt động văn hóa của dân tộc hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác phê bình, giới thiệu và quảng bá trong và ngoài nước các tác phẩm văn học nghệ thuật của dân tộc”.

Cảnh Vũ