Năm nay, chủ đề của ngày Nước thế giới là “Nước là cốt lõi của phát triển bền vững” nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt.

Theo dự đoán, đến năm 2025, có khoảng 2/3 dân số trên toàn cầu phải sống ở các khu vực có điều kiện khó khăn về nguồn cung cấp nước. Chính vì thế, yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước ngày càng trở nên cấp bách, đòi hỏi phải mang tính chiến lược và mang tầm toàn cầu.

H.Ly