Theo Bộ VH, TT&DL, 90 hình thức biểu hiện văn hóa đã được UNESCO công bố là kiệt tác Di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại trong các năm 2001, 2003 và 2005, đã chính thức trở thành Di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

Danh sách này có hiệu lực từ 4/11, khi Uỷ ban liên Chính phủ về bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể khai mạc kỳ họp lần thứ 3 tại Thổ Nhĩ Kỳ, kéo dài đến 9/11.

Trong danh sách này, có 26 di sản thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 20 di sản thuộc châu Âu, 19 di sản thuộc khu vực châu Mỹ Latinh và Caribê, 18 di sản thuộc châu Phi và 7 di sản thuộc khu vực Ả rập; 9 di sản là tài sản chung của 2 hoặc nhiều quốc gia.

Cũng bắt đầu từ 4/11, 2 di sản của Việt Nam là nhã nhạc cung đình và không gian văn hóa cồng chiêng đã chính thức trở thành Di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

Với việc làm này, Ủy ban liên Chính phủ về bảo vệ Di sản văn hóa Phi vật thể đã góp phần quan trọng để việc thực hiện Công ước UNESCO về Bảo vệ Di sản văn hóa Phi vật thể phát huy giá trị, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản cũng như ý thức về niềm tự hào và trách nhiệm sở hữu của các cộng đồng đang sở hữu các di sản.

Tới đây, Ủy ban này sẽ bổ sung cac yếu tố di sản mới, làm phong phú thêm Danh sách các di sản đại diện.

Hiện đã có 111 hồ sơ của 35 quốc gia đề nghị UNESCO ghi tên vào danh sách này. Việt Nam cũng đã đệ trình hồ sơ dân ca quan họ Bắc Ninh để được đưa vào danh sách

Thanh Hằng