Theo đó, địa phương sẽ thực hiện đề án bảo tồn này thông qua 4 tiểu dự án thành phần, gồm sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàn; tôn vinh nghệ nhân và tổ chức truyền dạy loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ cho các câu lạc bộ nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống; tuyên truyền, quảng bá loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống

Dạ Miên