Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Lễ tang Nhà nước đã đọc lời điếu tại Lễ Truy điệu.

Theo VTV