Sáng 24/9, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, các đại biểu dự đại hội tiếp tục phát biểu, góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội XII của Đảng.


Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương trình Đại hội; lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu gồm 43 đồng chí cùng 21 đồng chí đại biểu đương nhiên, thay mặt cho Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội đã thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Sau 4 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đã hoàn thành tốt toàn bộ chương trình đề ra.

Các văn kiện được thông qua Đại hội lần này là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn tình hình đất nước, quân đội; là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta theo lý luận chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng bộ Quân đội từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: QĐND

Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Sự thống nhất ý chí của Đại hội biểu thị quyết tâm của Đảng bộ Quân đội và toàn quân, là luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương và cảm ơn cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, người lao động trong toàn quân đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác, lao động sản xuất, đóng góp trí tuệ xây dựng các dự thảo văn kiện của Trung ương, của Quân ủy Trung ương, góp phần vào thành công của Đại hội.
Theo QĐND