Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự hội nghị còn có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an...

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác lý luận, thường xuyên lãnh đạo, tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh để Đảng có đủ sức lãnh đạo cách mạng giành được những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử 85 năm qua. Nhờ nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác lý luận và làm tốt công tác lý luận, nên các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng ta khi ban hành là đúng đắn, phù hợp với xu thế của thời đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và nguyện vọng của nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ, Nghị quyết số 37 giữ vai trò đặc biệt quan trọng về công tác lý luận, chứa đựng những định hướng lớn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030. Do vậy, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 37 trong cán bộ, đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình triển khai Nghị quyết. Trên cơ sở đó, nghiêm túc đánh giá hoạt động lý luận và công tác lý luận ở bộ, ngành, địa phương mình để làm rõ hiệu quả và thực trạng trong thực tiễn, từ đó chỉ đạo công tác lý luận phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị.

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, sau hơn 20 năm kể từ khi ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa VII về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay, công tác lý luận của Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trên cơ sở kế thừa, bổ sung và phát triển mới, Nghị quyết số 37 xác định rõ phương châm, nhiệm vụ lớn và các hướng nghiên cứu chủ yếu cho công tác lý luận và hoạt động lý luận của đất nước ta trong tình hình mới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu sau Hội nghị, các cấp ủy tích cực triển khai nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 37, trước mắt để phục vụ việc thảo luận dự thảo các văn kiện của Đảng, tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Về lâu dài, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ công tác lý luận ở các địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của đất nước trong tình hình mới.

Trần Xuân