Lần đầu tiên đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu

Đây là một thành công lớn của đất nước. Việc đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đã góp phần củng cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Về vĩ mô, năm 2017 đã đạt mức tăng trưởng vượt mọi dự báo, vượt kế hoạch – 6,81%, dù trước đó có nhiều ý kiến lo ngại về mục tiêu 6,7%. Cùng với tăng trưởng tốt, lạm phát được kiềm chế ở mức 3,53%, tín dụng tăng trưởng 19%, cơ cấu chuyển dịch tích cực, chất lượng được nâng lên, an toàn hệ thống được bảo đảm. Tỷ giá, thị trường ngoại hối, giá trị đồng tiền Việt Nam ổn định, dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục 51,5 tỷ USD.

Sự nỗ lực của Việt Nam cũng được thừa nhận khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc, lên thứ 55/137; Ngân hàng Thế giới xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc, lên thứ 68/190 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong năm 2017, Chính phủ cũng tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh tinh giản biên chế (giảm 3% biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước); xử lý nhiều sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai minh bạch... 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của đất nước. Chủ động ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, gây rối, tụ tập đông người; trấn áp tội phạm...

Hội nghị có sự góp mặt của đông đảo lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục. 

Đó là chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm; năng suất lao động chưa cao; năng lực cạnh tranh còn thấp. Phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công chậm. Nợ công cao; xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn; nhiều dự án đầu tư của DNNN chậm tiến độ, hiệu quả thấp, thua lỗ. 

Tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn... Kỷ luật, kỷ cương nhiều nơi chưa nghiêm; tổ chức bộ máy còn cồng kềnh. Còn những yếu kém trong công tác cán bộ; phát hiện nhiều vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm. 

Tinh thần, thái độ phục vụ, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế. Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn xảy ra ở nhiều nơi... Đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn, thách thức.

Chính phủ đưa ra slogan mới cho 2018

Với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Chính phủ xác định trọng tâm trong 2018 là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Chú trọng các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước...

Vũ Hân