Theo đó, trong giai đoạn 2011-2013, công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh với nhiều kinh nghiệm qua tổng kết thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và công khai kết quả xử lý các vụ việc tham nhũng.

Trong 3 năm qua, thanh tra đã phát hiện 319 vụ việc với 517 cá nhân có hành vi liên quan đến tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra 111 vụ và 235 cá nhân; xử lý trách nhiệm 52 người đứng đầu. Thủ tướng khẳng định trước các đối tác phát triển là, sang năm 2014-2015 sẽ thực hiện nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đề cao tính minh bạch, công khai, trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách về phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý phù hợp tại cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu nại vượt cấp...

S.Thương