Báo cáo tại cuộc họp cho biết, sau cuộc họp của Bộ phận Thường trực giúp việc lần thứ 3 vào ngày 30/3/2015, Cục Công tác chính trị đã tham mưu cho Trưởng Bộ phận Thường trực giúp việc ra Thông báo số 2 về tình hình, kết quả triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Căn cứ nhiệm vụ được phân công và ý kiến kết luận của đồng chí Trưởng Bộ phận giúp việc, các đơn vị đã triển khai thực hiện theo đúng chương trình, cơ bản hoàn thành theo tiến độ.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Bộ phận giúp việc chủ trì phiên họp.

Từ các hoạt động tổ chức lễ kỷ niệm; công tác tuyên truyền giáo dục; công tác thi đua – khen thưởng; tổ chức các hội thảo, toạ đàm, gặp mặt, liên hoan; hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức sinh hoạt chính trị, thi tìm hiểu, hoạt động về nguồn đến hoạt động phối hợp giữa Tổng cục Chính trị CAND và Tổng cục Chính trị QĐND; hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày 30/4, Trung tướng Lê Văn Đệ yêu cầu các đơn vị, thành viên Bộ phận Thường trực giúp việc tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Trong đó chú trọng việc tổng hợp xin ý kiến các thành viên Ban Tổ chức quốc gia, xin ý kiến tập thể lãnh đạo Bộ, trình đồng chí Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức quốc gia duyệt kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm; đẩy nhanh tiến độ xin phê duyệt, tổ chức tập luyện Màn sử thi tại Lễ kỷ niệm; tổ chức in phát hành sớm đề cương tuyên truyền…

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có nhiều bài viết, phóng sự làm nổi bật, đậm nét các hoạt động kỷ niệm.

Quỳnh Vinh