Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị và các tham luận tại Đại hội đã nêu rõ những kết quả nổi bật và khẳng định sự nỗ lực to lớn của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng trong nhiệm kỳ qua.

Đảng ủy và các cấp ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng và các đơn vị trực thuộc phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đảng, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sự sáng tạo của cán bộ, đảng viên, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt công tác tham mưu tổng hợp và phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các công việc của Đảng và đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN.

Đảng bộ, cơ quan và cán bộ, đảng viên trong Văn phòng đã tham mưu, phục vụ và hoàn thành một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, phức tạp, nhạy cảm và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Văn phòng Trung ương đã chủ động lựa chọn, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả công việc hàng ngày của Đảng và những vấn đề đột xuất, phát sinh về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại, xây dựng Đảng, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị.

Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; xây dựng Đảng bộ, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, cải tiến lề lối, phong cách, phương pháp làm việc; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Trung ương; nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Văn phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu giúp Thường trực Ban Bí thư giải quyết các công việc hằng ngày của Đảng và các vấn đề mới phát sinh.

Văn phòng tổ chức phục vụ chu đáo Đại hội XII của Đảng, các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chuyến thăm, các cuộc làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Văn phòng Trung ương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; công tác thông tin phục vụ lãnh đạo.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy lãnh đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác tổ chức - bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng đảng bộ, cơ quan thực sự trong sạch, vững mạnh.

Hương Thuỷ