Các phong trào thi đua phải có nội dung, tiêu chí rõ ràng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” là nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

Trong dịp này, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, sẽ tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động: Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; triển lãm ảnh “Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước”; gặp gỡ, giao lưu giữa một số Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động với thế hệ trẻ.

Hưởng ứng đợt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố sẽ phát động đợt thi đua cao điểm, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương, theo tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào dịp sinh nhật Bác Hồ 19-5 và Ngày truyền thống Thi đua yêu nước 11-6

PV