Đoàn sẽ giám sát những nội dung chính: Việc thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố; chấp hành các quy định của pháp luật trong thành lập mới các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; chấp hành các quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND TP trong giao và thực hiện chỉ tiêu biên chế được giao của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố; công tác quản lý, sử dụng biên chế; công tác thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức…

Dự kiến đoàn giám sát trực tiếp tại một số địa phương, đơn vị từ ngày 12 đến ngày 29/8/2014

N.Y.