Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Hồng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp để nhận nhiệm vụ mới và ông Phan Hoàng Nam, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vương Trinh Quốc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai; ông Thái Minh Đường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phạm Toàn Thắng, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, để nhận nhiệm vụ mới và ông Cao Đắc Cử, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, để nghỉ hưu theo chế độ.

V.H.