Việc xây dựng và công bố các quy hoạch chiến lược của tỉnh về kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng, du lịch, môi trường, sử dụng đất, khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực có ý nghĩa rất quan trọng, định hình khuôn khổ cho một giai đoạn phát triển mới, dài hạn của tỉnh Quảng Ninh. Các quy hoạch được xây dựng đã thể hiện cách thức tiếp cận mới trong việc chuyển đổi phương thức phát triển, bảo đảm được tính hiện đại, hài hòa, liên tục và kế thừa; đồng thời các quy hoạch này cũng mang tính chất liên vùng, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển vùng đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Quảng Ninh là tỉnh có vị trí đặc biệt quan trọng của đất nước về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, hợp tác quốc tế… và cũng là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, nhất là tiềm năng du lịch, dịch vụ, thương mại, kinh tế đối ngoại, công nghiệp, nông nghiệp… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Quảng Ninh vẫn phải nghiêm túc nhìn nhận sự phát triển của địa phương vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; phát triển vẫn chưa thực sự bền vững. “Quảng Ninh phải phấn đấu quyết liệt hơn nữa, thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện cho được mục tiêu chung nhất là phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu.

Với tinh thần này, Thủ tướng hoan nghênh Quảng Ninh đã tập trung xây dựng quy hoạch theo tư duy mới nhằm khai thác tốt hơn, hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; song cũng nhấn mạnh việc xây dựng và công bố quy hoạch mới chỉ là bước khởi đầu, vấn đề đặt ra là quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch, hiện thực hóa quy hoạch.

Thủ tướng đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách, tạo mọi điều kiện thuận lợi, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng; huy động mọi nguồn lực cho đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng chính quyền kiến tạo phát triển, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. “Làm sao để các nhà đầu tư thấy môi trường đầu tư, cơ chế chính sách của Quảng Ninh không kém bất cứ nơi nào trên đất nước này, trong khu vực này”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bên cạnh tập trung huy động nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế, Thủ tướng cũng lưu ý Quảng Ninh quan tâm chăm lo phát triển y tế, văn hóa, giáo dục; tập trung cho đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao. “Xét cho cùng mọi chiến lược, mọi quy hoạch, mọi mong muốn muốn để trở thành hiện thực thì yếu tố con người là quyết định” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh và cho rằng việc xây dựng và chuẩn bị nguồn nhân lực trước hết chính là nhân lực lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, những con người xây dựng nên cơ chế, chính sách và đưa cơ chế, chính sách vào cuộc sống. “Để phát huy được nhân tố con người, để thành công thì phải bảo đảm và phát huy dân chủ, pháp quyền, đây vừa là động lực, vừa là mục tiêu, là đòi hỏi của người dân”.

Đây là lần đầu tiên, một địa phương đã sử dụng các tập đoàn tư vấn quy hoạch hàng đầu thế giới phối hợp với tỉnh tiến hành xây dựng các quy hoạch nêu trên

Nam Phương