Theo phân cấp hiện hành và không kể số tăng thu viện trợ được sử dụng cho các mục tiêu đã xác định, thu ngân sách Trung ương tăng 37,13 nghìn tỷ đồng so với dự toán, thấp hơn 4,17 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội; thu cân đối ngân sách địa phương tăng 41,75 nghìn tỷ đồng so với dự toán, tăng thêm 19,35 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội (riêng thu cân đối trừ đất tăng 33,76 nghìn tỷ đồng so với dự toán, tăng 14,36 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội).

Dự toán chi cân đối NSNN năm 2014 Quốc hội quyết định là 1.006,7 nghìn tỷ đồng; báo cáo Quốc hội ước đạt 1.070,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3% (63,7 nghìn tỷ đồng) so dự toán. Đến hết năm 2014, các nhiệm vụ bố trí trong dự toán chi đã cơ bản thực hiện hết.

Về tình hình thu NSNN 4 tháng đầu năm, so với cùng kỳ một số năm gần đây, tiến độ thu đạt khá, nhờ tình hình kinh tế vĩ mô ổn định.

V.H.