Dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang giới thiệu những nội dung cơ bản Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị; phân tích, nhấn mạnh về sự cần thiết ban hành Chỉ thị; thông tin tới các đại biểu một số tình hình về ANTT; nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới và các biện pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Đồng chí Bộ trưởng khẳng định: Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ tốt ANTT là điều kiện tiên quyết, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng luôn xác định nhiệm vụ bảo đảm ANTT là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành đoàn thể, với tinh thần tự giác, trách nhiệm ngày càng cao của nhân dân; trong đó lực lượng Công an – Quân đội là nòng cốt đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về bảo đảm ANTT. 

Làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp với các ngành, các cấp, động viên, phát động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Những kết quả đạt được góp phần quan trọng giữ vững đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang giới thiệu những nội dung cơ bản Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh Việt Hưng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã quan tâm, giúp đỡ lực lượng Công an và trực tiếp chỉ đạo, chăm lo xây dựng lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Đồng chí Bộ trưởng mong muốn Thành ủy, UBND TP Hà Nội tiếp tục quan tâm, lãnh đạo lực lượng Công an Thủ đô thực hiện thắng lợi sự nghiệp đảm bảo ANTT.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Bộ trưởng đối với sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; khẳng định các cấp ủy Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên TP Hà Nội quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để xây dựng và phát triển Thủ đô.

Việt Hưng