Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác bình đẳng giới, theo chương trình công tác năm 2015, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam sẽ tập trung phối hợp liên ngành thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; triển khai các hoạt động nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia ứng cử, trúng cử vào các cơ quan dân cử nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường công tác kiểm tra của Ủy ban Quốc gia, các thành viên và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp.

Ủy ban Quốc gia cũng phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để nghiên cứu đề xuất giải pháp.

K.H.