Xác định công tác chính trị tư tưởng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là yếu tố cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần ngăn chặn kịp thời hiện tượng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, người lao động.

Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong nhiệm kỳ có nhiều chuyển biến tích cực; công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện bài bản. Kết quả kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự thống nhất trong nội bộ. Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước, cấp ủy cấp trên về công tác dân vận.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận chỉ ra một số tồn tại của Đảng bộ nhiệm kỳ qua: công tác tham mưu, nghiên cứu có tiến bộ nhưng còn hạn chế, nhất là việc tham mưu đề xuất một số vấn đề có tầm chiến lược được Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước quan tâm. Công tác học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa thật sự đổi mới, sáng tạo. Nội dung chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ còn nặng về đánh giá, kiểm điểm công tác chuyên môn, chưa tập trung nhiều vào công tác xây dựng Đảng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, với những quy định mới trong luật, nhiệm vụ chính trị của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trên cả lĩnh vực đối nội đối ngoại càng tăng thêm, đòi hỏi phải có sự tăng cường phối hợp giữa Văn phòng với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt chức trách. Trong bối cảnh biên chế không tăng, các đảng viên Văn phòng đã có nhiều cố gắng, nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, phát huy sức mạnh tổng hợp. Những thành công trong hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước không tách rời đóng góp của đội ngũ đảng viên Đảng bộ Văn phòng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, có nhiều tác động cả thuận lợi và tiêu cực đến đất nước, công tác nghiên cứu, tham mưu và phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước cần được Đảng bộ Văn phòng quán triệt đến các đảng viên, chú trọng tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn; dám nghĩ, dám làm, khắc phục nhược điểm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhấn mạnh Đảng không mạnh thì các mặt hoạt động của tập thể không thể tốt, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ cần chú trọng xây dựng cấp ủy thực sự là trung tâm đoàn kết, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, làm cho nhiệm kỳ sau làm được nhiều hơn phần việc của nhiệm kỳ trước chưa làm hoàn thành; củng cố niềm tin của nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng.

Hoàng Giang