Cuộc khảo sát diễn ra trong bối cảnh Quốc hội vừa thông qua cơ chế đặc thù cho TP này, cho phép Hội đồng nhân dân TP được phép quyết định mức lương cho cán bộ, công chức, viên chức TP với mức không quá 1,8 lần mức lương cơ bản.

Báo cáo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng một lần nữa đề cập đến thực tế là chính sách tiền lương hiện hành còn nhiều bất cập, chưa tạo được động lực làm việc cho công chức, viên chức và người lao động. Cụ thể, trong khu vực hành chính, sự nghiệp, lương cơ bản thấp và chậm điều chỉnh, mức tăng chủ yếu bù đắp trượt giá, chưa bảo đảm nhu cầu sống cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, thấp hơn nhiều so với lương tối thiểu vùng của khu vực sản xuất- kinh doanh (1,3 triệu đồng so với hơn 3 triệu đồng).

Hệ thống thang, bảng lương trong khối hành chính nặng về bằng cấp, chưa phản ánh được trình độ, chất lượng đáp ứng công việc hoặc chức vụ đảm nhận. Hệ số giãn cách giữa các bậc lương thấp (sau 3 năm nâng hệ số lương thêm 0,35, tương ứng khoảng hơn 400.000 đồng), làm giảm hiệu quả của hệ số lương, tăng tính bình quân trong trả lương.

Thành phố cũng cho rằng cơ chế chi trả tiền lương chưa tạo điều kiện cho các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, có điều kiện hình thành cơ chế bổ sung quỹ tiền lương để nâng cao thu nhập đội ngũ công chức.

Phó Thủ tướng tại buổi làm việc

Về chính sách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp, sản xuất- kinh doanh, UBND Thành phố đánh giá hệ thống pháp luật về tiền lương tối thiểu được bổ sung, hoàn thiện qua từng năm, đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Tuy nhiên, luật pháp chưa quy định lương tối thiểu theo thời vụ (tuần, ngày, giờ...), nên UBND TP kiến nghị phải quy định mức lương tối thiểu này. 

TP HCM cũng kiến nghị điều chỉnh mức lương cán bộ, công chức ít nhất phải bằng lương thấp nhất của người lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp; xây dựng Luật về tiền lương tối thiểu, quy định rõ điều kiện, phương pháp tính, xác định lương tối thiểu để bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn.

Bày tỏ đánh giá cao các nhận định của TP Hồ Chí Minh về thực trạng vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đồng tình với các kiến nghị của Thành phố trong định hướng cải cách chính sách, ghi nhận việc thiết kế chính sách tiền lương phải bảo đảm thu hẹp chênh lệch giữa khối hành chính và doanh nghiệp, thực sự là động lực cho hoạt động công vụ và sản xuất kinh doanh, trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ chứ không cào bằng, bình quân như hiện nay; đổi mới, xây dựng cơ cấu Quỹ lương bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong chi trả lương cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

“Cùng với Nghị quyết số 18 và số 19 của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII về tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, nâng chất lượng dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập, chúng ta sẽ tiến tới thực hiện thành công cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội tạo động lực cho sự phát triển của người lao động, doanh nghiệp và quốc gia trong thời gian tới” – Phó Thủ tướng khẳng định. 

Vũ Hân